Vad vill KLP?

Vad vill KLP? 1

Vad vill KLP?

KLP är starka anhängare av principen om maktdelning. Det innebär att de lagstiftande, exekutiva och dömande organen ska vara separata och oberoende.
Regeringschefen ska väljas av folket istället för att utses av riksdagen, regeringschefen får därefter utse sin regering.
Sverige har idag ett omodernt och odemokratiskt styrelseskick som bäddar för vänskapskorruption och gör det mycket svårt att hålla beslutsfattare rättsligt ansvariga. Riksdagen ska bara vara det lagstiftande organet, regeringen det verkställande organet och en konstitutionsdomstol inrättas för att kontrollera att riksdag, regering, statliga myndigheter och kommuner inte bryter mot grundlagen.

Vad gäller statschefen anser jag som partiordförande att nuvarande system är alldeles utmärkt. Det speglar vår historiska arv och är djupt förankrat hos medborgarna, vår uppgift är inte att laga det som inte är trasigt.

Gemensamma beslut ska naturligtvis tas genom omröstning.
Det vi däremot behöver en djupare diskussion om är hur stor del av invånarnas liv respektive deras ekonomi som ska falla under dessa ’gemensamma beslut’ respektive hur stort ansvar enskilda medborgare ska tillåtas ta själva, utan inblandning från gemensamt valda politiska företrädare, som med förevändningen att de är demokratiskt valda, ser som sin uppgift att styra människors liv i smått och stort.

Av ovanstående följer att KLP vill ha ett långtgående kommunalt självstyre.
På så sätt ges medborgarna största möjlighet att bosätta sig med likasinnade och välja vilket liv de vill leva. Vi anser att administrativa indelningar i storlek med dagens kommuner ur psykosocialt perspektiv är det bästa sättet för medborgare att komma samman och gemensamt styra och förvalta det som så behöver göras. Vi vill därför att kommunerna utöver dagens ansvarsområden helt övertar ansvaret för flera av statens och regionernas ansvarsområden som till exempel ordningspolis, inkomstskatt, akutsjukvård, byggregler, socialtjänst, miljöfrågor, nyttjande av mark, infrastruktur samt allt det som idag regleras och förvaltas av den ändlösa raden av statliga myndigheter med länsstyrelserna i spetsen. Dessutom vill vi att majoriteten av statens alla lagkrav på kommunerna reduceras kraftigt.

Offentlig förvaltning ska enligt KLP i princip endast omfatta rättsväsende, utrikespolitik, krigsmakt och lagstiftning.

Krigsmakten är en av ytterst få statliga institutioner som KLP inte vill lägga ner eller privatisera, utan istället stärka avsevärt. Däremot vill KLP se en återgång till kommunal ordningspolis.
Denna ska ledas av en direkt folkvald, kommunal landsfiskal som för sitt beslutsfattande och prioriteringar har som främsta ansvar och incitament att göra sina väljare i kommunen nöjda och glada med ordningspolisens arbete. Annars blir han inte omvald som landsfiskal.
Statens polisiära ansvar stannar vid ett ansvar för Rikspolisen, Tullen, Säkerhetspolisen, polisskolorna samt samordning med Krigsmakten för att utbilda militärpoliser. Rikspolisens främsta uppgift blir att stötta de kommunala polisorganisationerna med utökade resurser vid särskilda händelser samt specialkompetenser med vilka enskilda kommuner inte rimligtvis kan hålla sig med.

KLP förespråkar ett snart Swexit.
KLP är varma anhängare av internationell handel och samarbete. Däremot är vi absolut motståndare till centraliserat överstatligt beslutsfattande och dyra byråkratiska kolosser. EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva enskilda länders suveränitet och självständighet samt medborgarnas demokratiska makt. EU är inte en bra organisation.

Sverige som land ska, så länge det är fred i våra grannländer, inte ta emot andra flyktingar än det försvinnande lilla antalet politiska flyktingar som flyr från totalitära ideologier och som kan gagna våra internationella politiska ställningstaganden gentemot främmande makt.
Så länge fred råder i våra grannländer finns det ingen anledning att ge stora skaror människor asyl. Enskilda individer och privata hjälporganisationer ska däremot vara fria att själva finansiera försörjning av personer de anser behöver hjälp.

För den som vill ta del av hela vårt partiprogram går det bra att läsa det här!