Putin

Putin 1

Alla har väl, kan det antagas, en klar uppfattning om Hr. Putin.

Att det svenska Skatteverket har synpunkter på gossebarnet Putin i Hishult står utom all tvivel. Så långt har det nu gått i den infekterade namnfrågan att gossen av Skatteverket, utan föräldrarnas tillåtelse, skrivits som Nikolai.

Föräldrarna har också försökt med Vladimir Putin och Nikolai Putin till gossen. Skälet som pappan uppger till lokalblaskan Hallandsposten är att knottet är ”bestämd och livlig”. När jag betraktar en bild på pojken i pappans famn bredvid en bild av den ryske presidenten kan jag också ana en viss likhet i deras anletsdrag.

”Namnet Putin är olämpligt som förnamn eftersom det är ett efternamn, skriver Skatteverket i sitt senaste beslut.” (Enligt Hallandsposten)
Pappan hävdar att detta är fråga om ren rasism. Enligt dennes utsaga hade samma myndighet inget mot att döttrarna fick förnamnet Karlsson.

På frågan från Hallandsposten om inte kriget i Ukraina påverkar beslutet säger pappan: ”– Kriget i Ukraina är inte okej. Det är lite galet, det han håller på med. Det är lite storhetsvansinne. Jag tror att han försöker få Ryssland att bli som förr.”
Vilket givetvis kan sägas vara en klockren analys av läget enligt min bedömning.

Till saken hör att gossen föddes i juni 2021, alltså långt innan något krig var på tapeten, och svarar på tilltalsnamnet Putin. Sålunda kan vem dom helst tycka att Skatteverket kunde lägga ner stridsyxan och låta föräldrarna få sin vilja fram.

Som bekant är det inte så enkelt i Sverige. Här anser sig nämligen myndigheter ha bättre förstånd än vad föräldrar kan antas besitta. Sålunda tar de sig rätten att överpröva lämpligheten i beslut som folk i allmänhet är bäst skickade att begripa själva, som med gossebarnet Putin.
Sannolikt med den välmenande tanken att det ska vara för barnets bästa.

Vi måste dock ställa oss en del relevanta frågor.

För det första om gossebarnet kommer lida av att kallas Putin? Svaret är att det kan vi inte med säkerhet uttala oss om, sannolikheten för att det leder till svårartade ärr och men får däremot bedömas som mycket låg. Byråkraterna på Skatteverket kan åtminstone med stor säkerhet inte uttala sig om vad befolkningen i Hishult kommer ta sig till.
Om jag känner de boende därstädes rätt, och det gör jag nog bättre än vilken skattebyråkrat som helst, kommer de fördra honom med lätthet.

För det andra varför de ljuger när de anger skälet till att han inte får heta Putin? Döttrarna kunde heta Karlsson, vilket också är ett efternamn.
I en tidigare artikel i ämnet uttalar sig en byråkrat enligt följande: ”– I förarbetena till personnamnlagen står det att om ett namn har påtaglig efternamnskaraktär så är det inte lämpligt som förnamn. Det kan vara att efternamnet är väldigt vanligt eller allmänt känt. Man har till exempel haft en prövning i domstol av efternamnet Livingstone, som inte nödvändigtvis är vanligt i Sverige men är så pass känt att man ändå anser att det har påtaglig efternamnskaraktär…”

Men pappan säger, och håll i er nu, att: ”– Hon jag pratade med på Skatteverket sade att jag kränker Sverige.”
Hade han haft sinnesnärvaro att spela in det samtalet kan man lugnt påstå att vi som tycker myndigheter kostar mer än de smakar skulle fått vatten på vår kvarn. Då skulle vi kunnat konstatera att vänsterns infiltration av Myndighetssverige var total!

För så är det med namnlagen i Sverige att vi inte får väcka anstöt. Vilket säkerligen den absoluta majoriteten av alla nyblivna begriper och absolut inte vill. Varför det endast är ett fåtal knäppskallar som försöker med exempelvis Lucifer och Peanut.

Här försöker dock Skatteverket en lömsk strategi som mörkar deras vänsteristiska obehagskänslor för ett i vissa delar av världen ganska vanligt namn, nämligen Putin.
Detta är inte myndighetsutövning, det är ren mobbing och lagtrots. Vilket borde bestraffas!

Finge jag bestämma skulle småsinta byråkrater av den karaktären få se sig om efter andra jobb!