Partiprogrammet!

Partiprogrammet! 1

Som bekant har Klassiskt liberala partiet röstat igenom ett nytt partiprogram. Jag ska ägna lite tankemöda att gå igenom det som utgör grunden för partiets och min politik.
Vi börjar med en översikt av brott, straff och frihet!

För det första är det inte så att varken jag eller Klassiskt liberala partiet på studs vill införa dödsstraff.
Vad som står i det nya partiprogrammet är att ”Klp inte är helt främmande för en återupptagen debatt om huruvida dödsstraff i extrema fall ska finnas att tillgå längst ut på straffskalan.”

Idag verkar det nästan som om det råder ett förbud att ens andas något i den frågan. Jag har förövrigt två allvarliga invändningar mot dödsstraff. Den första och viktigaste är att någon stackare måste exekvera straffet, den andra är att man givetvis måste tillse att ingen blir oskyldigt dömd. Den sista invändningen faller dock av sig själv eftersom beviskraven måste vara extremt höga.

Detta hänger ihop med hur vi vill organisera allt övrigt med brott och straff. I princip kan det sammanfattas med färre lagar, men bättre.
Vi ska sluta lagstifta mot beteenden ”som väl inte är så bra”.
Vi vill reducera det stora antalet statliga lagar och överlämna till kommunerna att bestämma vad som ska gälla hos just dem.
Vad man bestämmer i Kalix behöver av lätt insedda skäl inte gälla för sanning i Malmö.

Med en synen på sakernas tillstånd kan högre domstolar lättare fokusera på den allvarliga brottslighet som det kommer an på dem att döma om.
Kommunerna kommer få en lokalt förankrad polis som har en demokratiskt vald polischef. Det gör det lätt och effektivt att utkräva ansvar.

Intimt förknippat med brott och straff är frågan om droger. Klp anser att självskadebeteende ska vara en vårdfråga, inte en polisfråga.
Givetvis ska inte missbrukare ha några särrättigheter. Men självskadebeteendet isig ska inte rendera straffpåföljd. Civilsamhället är fria att diskriminera hur de vill. Det är en naturlig följd av att man har färre myndighetsförbud.

Självklart ska myndigheter kunna agera om folk uppträder påverkade på allmän plats eller i sällskap med minderårig. Är man inte i stånd att ta hand om sina barn ska myndigheter kunna agera som nu, det är en självklar princip för Klp att man inte får skada andra människor. Allra minst barn.

Envarsrätt och självförsvar ingår även det i denna diskussion. Var och en utgör första linjens försvar av sitt eget och sin familjs liv, trygghet och egendom. Vår rätt att tillgripa våld i självförsvar ska därför vara långtgående. Rätten till innehav av medel till självförsvar likaså.
Vi måste se över och revidera lagstiftningen om envarsingripande, självförsvar, hemfrid och rätten till vapen.

Kriminalvården måste förbättras. Frigivning i förtid på grund av gott uppförande ersätts med förlängt straff för dåligt uppförande. Antalet fängelseplatser skall byggas ut.
Jag personligen är inte främmande för att upphandla fängelseplatser i andra länder både på kort och lång sikt.

Vi vill också kraftigt begränsa myndigheters möjligheter till elektronisk övervakning av fredliga medborgare.

Klp accepterar inte den typ av massövervakning som vi har idag från Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt. Myndigheter och staten skall ha stränga restriktioner rörande vilken information de samlar in. Privata företag måste avge tydliga varudeklarationer om sin informationsinsamling.
Som en passus kan jag konstatera att ett Swexit, som Klp önskar sig snarast möjligt, kraftigt skulle underlätta en implementering av svenska regler i både detta och andra sammanhang.

Vi kan alltså konstatera att en politik förd av Klp skulle innebära större frihet och möjlighet att påverka för anständigt folk.
Självskadebeteenden skulle vårdas bort istället för straffas.
Allas möjlighet att värna sig själva och sin familj skulle förbättras. Brottslingar skulle få incitament att sköta sig under sina fängelsestraff.
Våra elektroniska vanor skulle bättre undgå myndigheternas snokande ögon.

Eller för att beskriva det mer kortfattat. Samhället skulle bli mycket bättre!

Partiprogrammet