Klassiskt Liberala Partiet

Klassiskt Liberala Partiet 1

Klassiskt Liberala Partiet fokuserar på individens fri- och rättigheter. Vi tror att du själv är bättre lämpad att fatta beslut angående ditt och din familjs liv än vad politiker är. Klassiskt Liberala Partiet är alltså någonting så unikt som ett parti som faktiskt inte vill bestämma över dig.

Vi vill därför att Sverige skaffar sig en ny grundlag som ska fokusera på att garantera medborgarnas individuella fri- och rättigheter, inte minst yttrandefriheten, samt utgöra en solid garanti mot eventuellt framtida tendenser till ett samhälleligt återfall till auktoritära kollektivistiska vänsteridéer.

Klassiskt Liberala Partiet vill se mycket omfattande lagändringar på större delen av den lagstiftning som rör självförsvar, envarsingripande, hemfrid samt vapenlagstiftningen.
Laglydiga medborgare ska inte nekas laglig rätt att äga och inneha skjutvapen bara för att kriminella i sin brottslighet väljer att inte följa gällande vapenlagar.

Klassiskt Liberala Partiet är generellt motståndare till att Säkerhetspolisen, Försvarets Radioanstalt och Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten åsiktsregistrerar och misstänkliggör svenska medborgare utifrån deras politiska åsikter.
Klassiskt Liberala Partiet inser dock att undantag behöver göras för anhängare och förespråkare av ideologier vars centrala tankegods vilar på auktoritära kollektivistiska idéer som till exempel Socialismens alla olika avarter som Kommunism, Fascism och Nationalsocialism men även andra totalitära härskarideologier som till exempel Islamism, som genom sina religiösa inslag alltför ofta ges frikort i den politiska debatten om extremistiska och antidemokratiska ideologier.

Klassiskt Liberala Partiet är varma anhängare av internationell handel och samarbete. Däremot är vi absolut motståndare till centraliserat överstatligt beslutsfattande och dyra byråkratiska kolosser. EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva enskilda länders suveränitet och självständighet samt medborgarnas demokratiska makt. EU är inte en bra organisation.
Klassiskt Liberala partiet förespråkar ett snart Swexit och upprättande av frihandelsavtal med andra länder som gynnar svenskt näringsliv och bidra till ökat välstånd för svenska folket.

Klassiskt Liberala Partiet anser att det står var och en fritt att i sina beslut ta de hänsyn de själva önskar. Detta helt oavsett hur ovidkommande dessa hänsyn kan te sig i andras ögon.
Ej heller kan människor begränsas av huruvida någon annan anser dessa hänsyn vara fördomsfulla eller anstötliga. Statliga och kommunala institutioner, deras tjänstemän samt de verksamheter dessa finansierar ska naturligtvis i sitt beslutsfattande sträva efter att bara beakta relevanta fakta. I detta ansvarar de dock i första hand inför sina folkvalda uppdragsgivare och i förlängningen inför väljarna.
Privata organisationer och företag ska i regel heller ej begränsas i sin valfrihet. Undantag råder dock för företag vars verksamhet är så omfattande att de kan anses samhällsbärande. Ju mindre ett företag är desto mindre har någon annan att göra med hur detta företag väljer att bedriva sin verksamhet.

Energimarknaden ska avregleras så att nya modernare kärnkraftverk kan uppföras.
Staten ansvarar för att att samordna marknadens aktörer för att säkerställa att landets alla kommuner ges tillgång till elmarknaden med hög driftsäkerhet och att elen håller hög kvalitet.

Sverige som land ska, så länge det är fred i våra grannländer, inte ta emot andra flyktingar än det försvinnande lilla antalet politiska flyktingar som flyr från totalitära ideologier och som kan gagna våra internationella politiska ställningstaganden gentemot främmande makt.
Så länge fred råder i våra grannländer finns det ingen anledning att ge stora skaror människor asyl. Enskilda individer och privata hjälporganisationer ska däremot vara fria att själva finansiera försörjning av personer de anser behöver hjälp.

Vi är emot alla former av så kallat kulturstöd.
Pretentiös konst och underhållning är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta konsumenterna själva bestämma vilken underhållning de vill betala för på den fria marknaden. Skattebetalarna ska inte via skattsedeln tvingas betala för verksamheter som på grund av att ingen frivilligt vill betala för dessa, inte själva är ekonomiskt bärkraftiga.

Vill du veta mer om hur vi vill kraftsamla på dina fri- och rättigheter får du gärna besöka vår hemsida!