Folkhälsans Utveckling

Folkhälsans Utveckling 1

”Folkhälsans utveckling”¹ låter som en rapport författad på 1930-talet.

Så är dock inte fallet. Den är nyligen publicerad av vår Folkhälsomyndighet och avser utvecklingen under 2022. Jag tycker att det är ganska starkt jobbat av dem att kunna publicera rapporten redan nu!

Under perioden 2006 till 2019 ökade medellivslängden med 2,1 år och och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer fortsatte att sjunka.
Vi skattar rent generellt vår hälsa bättre enligt rapporten.

Men säg den glädje som varar! Enligt Karin Edström, utredare på Folkhälsomyndigheten, finns det mörka moln på himlen.
Hon konstaterar att det finns ”systematiska skillnader” i möjligheten att ta del av den förbättrade hälsan. Ekonomi, boende och utbildning är faktorer som spelar in. Samt som det kryper fram huruvida man och kvinna är av utomnordiskt ursprung.

Kvinnor som inte har någon gymnasieutbildning har knappast fått längre medellivslängd sedan 2006.
Barn födda utanför norden med föräldrar utan gymnasieutbildning har sämre skolresultat. Ett tredje konstaterande som görs är att under 2020 sjönk medellivslängden i snitt med 0,6 år. Men i gruppen män födda utanför Europa sjönk den med nästan tre år.

Regeringen som bekant är av det socialistiska slaget presenterade för 4 år sedan ett ”folkhälsopolitiskt mål” som ska vara uppfyllt senast 2048.
Enligt detta ska det ”skapas samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.”

Man slås lätt av funderingen att upp flyga orden, stilla tanken stå. För år 2048 finns inga politiker kvar av de som bestämt målet att utkräva ansvar av.
Å andra sidan förstår man med formuleringen ”påverkbara hälsoklyftorna” vad som ligger bakom vaccinationsstrategin, det är nämligen något som statsmakterna både kan påverka och mäta ganska enkelt. Om man nu tror på att vaccinationer är en allena saliggörande metod det vill säga.

Tyvärr tyder tappet i medellivslängd på tre år i gruppen ”män födda utanför Europa” under dödsmördarpandemin på att de har mycket allvarligare problem med hälsan än vad vaccinationer råder bot på.

Sannolikt är det så att de generellt sätt har en dålig hälsa helt enkelt. Det var nämligen de som strök med under pandemin, generellt sätt. Om man som undertecknas är frisk och kry, fysiskt åtminstone, var risken mycket liten för allvarligare sjukdom.
Då ska man ändå hålla i minnet att jag under hela pandemin befunnit mig i snitt 70 cm från alla möjliga snorpellar och hostmarodörer i ett litet undersökningsrum.

En sätt att förbättra folkhälsan är helt enkelt att vara försiktig med vilka som släpps in i landet.
Utomeuropeiska personer, särskilt män men också kvinnor utan gymnasieutbildning, verkar generellt sett vara en suboptimal investering.
Vi kan nog gissa att inget förbättras av att dessa placeras i ghettoliknande områden under trångbodda förhållanden.

Om detta bör vi dock inte, åtminstone enligt statsmakterna, orda särskilt mycket om. Det anses rasistiskt.
Vi ska komma ihåg att ett annat problem är att sjukvården saknar sjukvårdsplatser och personal. Om detta tycker inte sjukvårdsbyråkraterna att vi ska ha särskilt mycket synpunkter om och kring. Enligt deras åsikt är primärvården lösningen för en sjuk befolkning, tyvärr fungerar den också dåligt på grund av personalbrist.

Det enda som alla egentligen är överens om är att någonstans är det galet. Men inget kan sätta fingret på det.
Jag tar mig då friheten att påpeka att det verkar vara dålig tåga i utomnordiska, särskilt utomeuropeiska, människor. Lösningen kan då vara att inte tillåta dem att bosätta sig i Sverige.
Slutsatserna av ett sådant uttalande lämnar jag till mina kloka läsare att dra!

  1. Rapporten kan ni ta del av här.