Demokrati

Demokrati 1

Vad tycker Klassiskt Liberala Partiet om demokrati? I vårt partiprogram står det följande:

”Gemensamma beslut ska naturligtvis tas genom omröstning.
Det vi däremot behöver en djupare diskussion om är hur stor del av invånarnas liv respektive deras ekonomi som ska falla under dessa
’gemensamma beslut’ respektive hur stort ansvar enskilda medborgare ska tillåtas ta själva, utan inblandning från gemensamt valda politiska
företrädare, som med förevändningen att de är demokratiskt valda, ser som sin uppgift att styra människors liv i smått och stort.”

En rimlig tolkning är att beslut som rör väldigt många, exempelvis alla medborgare i Sverige, måste tas genom en gemensam omröstning. Om det är en fråga som rör ett paradigmskifte, exempelvis anslutning till internationella organisationer som Nato ska medborgarna tillfrågas direkt.
I andra frågor av mer administrativ karaktär såsom vilken budget den svenska försvarsmakten ska ha att röra sig med kan beslutet delegeras till folkvalda politiker.

Även på lokal nivå kommer vissa beslut behöva underställas folkomröstningar. Här i Halmstad fick exempelvis politikerna bakläxa angående ett hotellbygge som invånarna satte sig upp mot. Eftersom det blev ett rungande nej till skrytbygget kan vi nu, åtminstone enligt hotellets tillskyndare, förvänta oss att näringslivet går under och centrumhandeln dör ut!
Man kan lugnt säga att politiker ”som med förevändningen att de är demokratiskt valda, ser som sin uppgift att styra människors liv i smått och stort” blev djupt besvikna, samma sak gällde lokala politiska opinionsbildare. Det är emellertid ett oomkullrunkeligt faktum att folkets röst väger tyngre än de inblandades känsloliv!

Som klassisk liberal har jag en mycket annorlunda syn på politikers roll jämfört med mina politiska opponenter. Min syn på saken är att man på aggressivast möjliga sätt ska lämna medborgarna ifred att sköta sig själva.
Om man man som Klassiskt Liberala Partiet vill föra ”en djupare diskussion om är hur stor del av invånarnas liv respektive deras ekonomi som ska falla under dessa ’gemensamma beslut’ respektive hur stort ansvar enskilda medborgare ska tillåtas ta själva…” så kan dock medborgarna i vissa kommuner dra slutsatsen att politikerna ska blanda sig i!

Det kan givetvis förefalla absurt, å andra sidan sitter Miljöpartiet fortfarande kvar i folkets högsta beslutande organ och folk tror på fullt allvar att vindmöllor ska kunna producera hela Sveriges behov av elenergi. Vi måste dra slutsatsen att livet till sin natur är motsägelsefullt.
Det är för övrigt inte vår sak att på nationell nivå besluta hur man ska lösa saker lokalt, det får ni göra själva!
Så är det nämligen, vänner och ovänner, att Klassiskt Liberala Partiet anser på fullt allvar att människor är vuxna nog att bestämma själv. Det som mer än något skiljer oss från riskdagspartierna är att vi förkastar tanken på att du som medborgare ska styras från Stockholm.
Vi anser att du är vuxen nog att bestämma själv!

Därför vill Klassiskt Liberala Partiet se ett mycket långtgående lokalt självstyre, i vårt partiprogram skriver vi följande:
”På så sätt ges medborgarna största möjlighet att bosätta sig med likasinnade och välja vilket liv de vill leva. Vi anser att administrativa indelningar i storlek med dagens kommuner ur psykosocialt perspektiv är det bästa sättet för medborgare att komma samman och gemensamt styra och förvalta det som så behöver göras. Vi vill därför att kommunerna utöver dagens ansvarsområden helt övertar ansvaret för flera av statens och regionernas ansvarsområden som till exempel ordningspolis, inkomstskatt, akutsjukvård, byggregler, socialtjänst, miljöfrågor, nyttjande av mark, infrastruktur samt allt det som idag regleras och förvaltas av den ändlösa raden av statliga myndigheter med länsstyrelserna i spetsen. Dessutom vill vi att majoriteten av statens alla lagkrav på kommunerna reduceras kraftigt.”

Man kan alltså lugnt slå fast följande, Klassiskt Liberala Partiet betonar verkligen demokrati i ordets verkliga betydelse. Nämligen folkmakt och folkstyre!