Cekten

Cekten 1
Cekten, eller som det allmänt kallas: Centerpartiet, har avhållit partistämma. Eder riksdagskandidat lyckades mygla sig in för att ta tempen på dess framtida politik!

Partiet lägger upp tre områden som intressanta för sin klåfingriga och i privatlivet ingripande politik.
Såsom nummer ett har man ”En grön politik med fler företag”, nummer två ”En stark liberal demokrati” och ”Vård och omsorg av högsta kvalitet” som avslutande nummer tre.

Jag antar att den kvaliteten i vården och omsorgen är ett direkt resultat av insikterna från den förevarande dödsmördarpandemin.
De senaste siffrorna som jag sett presenterats visar nämligen att antalet sjukhusinläggningar under 2020 minskade som ett direkt resultat av pandemin. Vidare har vi exempelvis i denna publikation kunnat läsa om slutkörd och underbetald sjukvårdspersonal som väljer att sluta sina anställningar på Regionerna och hoppa över till välbetalda privata jobb, med följden att den påstått uppkomna dödsmördarpandemiska vårdskulden blir svår att beta av.
Kvaliteten inom omsorgen av våra äldre har under pandemin, med all tydlighet, visat sig vara undermålig då det är i denna grupp som manfallet varit extra stort.

Här ligger det alltså en hund begravd i politikens vårdindustriella komplex. Per definition måste ett sjukvårdssystem där antalet sjukhusinläggningar minskar under en påstådd civilisationshotande pandemi vara djupt dysfunktionellt. En del av Cektens lösning på problemet är att: ”Ett nationellt system för småskalig hälso- och sjukvård på gles- och landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden ska skapas genom samfinansiering mellan staten och regionerna”, tillskapas.
Eller för att uttrycka det mer precist. Ytterligare en byråkratisk nivå att finansiera, byråkratisera och fundera över varför den inte fungerar.

Det är närmast självklart att socioekonomiskt utsatta områden ska visas särskild omsorg. Tanken på att de därstädes boende själva ska hålla åtminstone styrfart för att integrera sig i samhället är givetvis för svår att tänka sig.

En stark liberal demokrati har kommit på tapeten eftersom globalisterna inom Cekten med förfäran har insett att människor kan ha olika syn på vad demokrati innebär.
Visserligen tycker de olika kulturella yttringar är trevligt, ja rentav mysigt. Men tanken på att exempelvis ungrare och polacker skulle ha något att vettigt att komma med från sitt håll är för dem närmast outhärdligt.
Cekten föreslår på helt och fullt allvar att: ”En spetsutbildning för offentligt ledarskap – kopplad till praktik och ekonomisk ersättning under studietiden – ska inrättas vid svenska universitet.”
Där kan man säga att de ordnar ordentliga hållhakar på folket som i framtiden ska ha arbetsledande befattningar i offentligheten. Exempelvis inom det nationella systemet för småskalig hälso- och sjukvård. Om ni trodde att värdegrundsonanerandet var på väg ut trodde ni fel!

Givetvis kan inte Cekten avhålla sig från att kraftigt markera mot förhatliga länder inom EU. Man skriver att: ”EU ska strypa medel till medlemsstater som allvarligt och upprepat inte respekterar sina åtaganden för demokrati och mänskliga rättigheter och som inte sätter stopp för offentlig korruption. Om de fortfarande inte genomför EU:s krav ska deras beslutsrätt i EU begränsas och, som en sista utväg, ska de uteslutas.”
Det är en trevlig gummiparagraf eftersom de förment ”goda” definierar vilka åtaganden de ”onda” ska ha för sin demokrati och sina mänskliga rättigheter.
I själva verket blir det ett spel för gallerierna. Andra länder inom EU kommer ha sina egna synpunkter på saken. Men Cekten kan i alla fall säga att de försökt!

En grön ekonomi med fler företag vill Cekten givetvis ha. Bland annat genom att: ”det tas fram en nationell strategi för att omvandla utsatta områden till säkra och trygga stadsdelar senast 2030.”
Det är en behagligt lång tidshorisont där mycket vatten kan rinna under broarna innan en utvärdering om målet uppnåtts ska göras. Kanske, vilket nog Cekten hoppas på, en tillräckligt lång tidshorisont för att man ska hinna glömma bort eländet.

Givetvis vill man pliktskyldigast sätta lite krav på folk.
Cekten önskar att: ”drivkrafterna att arbeta ökar. Försörjningsstödet bör förutsätta krav på aktivitet och den som hittar ett jobb ska få behålla del av försörjningsstödet. Kvalificeringsperioden in i trygghetssystemen ökar, samtidigt som taken i trygghetssystemen höjs.” Detta förutsätter givetvis att bland annat undertecknad fortsätter att avstå en betydande del av den kaka jag arbetar ihop. Enligt Cekten gör det emellertid inte så mycket. Jag är ju en vit och priviligierad man som ska hålla gröthålet stängt!

Cekten är ett påstått grönt parti och vill att: ”EU:s klimatmål blir mer ambitiösa och EU ETS skärps och breddas En större del av svenskt och europeiskt bistånd riktas mot klimatåtgärder.”
Det får givetvis hållas för självklart att man önskar det. Cekten vill norpa åt sig de ungdomar som i detta nu dyrkar den heliga Greta och ha dem som framtida väljarunderlag. Dessutom behöver ungdomarna anställning i den framtida förvaltningsapparaten när deras betalda spetsutbildning i offentligt ledarskap är klar. Kanske genom att bekymrat dela ut klimatbistånd till hottentotter och annat löst folk som inte begriper sitt eget eller moder Gaias bästa.

Sammanfattningsvis är det ett sammelsurium av pseudoliberalt tjafs och tonårsmässigt världsförbättrande vi har fått ta del av. Tyvärr är utsikterna för att en betydande del av deras politik får genomslag ganska stora. Vi går, efter Cektens stämma, en lite mörkare, kallare och mer socialistisk framtid till mötes!